تصحیح رایتینگ آیلتس شما:

تصحیح رایتینگ های شما به همراه برآورد دقیق نمره اسکیل Writing با توجه به استانداردهای تصحیح اوراق از جمله خدمات ویژه Writing ما (mywriting.ir) می باشد.

نحوه تصحیح رایتینگ شماارسال راتینگ

تصحیح رایتینگ آیلتس
تصحیح رایتینگ آیلتس

رایتینگ آیلتس (IELTS Writing):

آزمون آیلتس به دو بخش کلی General Training و Academic تقسیم می شوند که در واقع دو سبک سؤال مختلف هستند که در مهارت های رایتینگ (Writing ) و Reading با یکدیگر تفاوت دارند. انتخاب از بین این دو سبک آزمون متأثر از مقصد و هدف شما برای استفاده از مدرک آیلتس می باشد. رایتینگ آیلتس از دو تسک (Task) تشکیل می شود که هر کدام نمره جدا داشته و نمره نهایی رایتینگ آیلتس برایندی از نمره این دو تسک می باشد. برای هر تسک، نمره ای در بازه 9—0 در نظر گرفته می شود که خود برایندی از نمره 4 مؤلفه ارزیابی رایتینگ است. این 4 مؤلفه عبارتند از:

 • Task Achievement/Task Response که محتوای رایتینگ نسبت به موضوع ارائه شده را بررسی می کند
 • Cohesion & Coherence که انسجام و ارتباط بخش های مختلف متن و پیوستگی آن را مورد سنجش قرار می دهد
 • Lexical Resource که غنای لغوی و صحت املایی کلمات را بررسی می نماید
 • Grammar Range & Accuracy که درستی، تنوع و بجا بودن استفاده از گرامر های مختلف در طول رایتینگ را بررسی می نماید.

مبنای تخصیص نمره به هر یک از این مؤلفه ها، Band Descriptor رسمی ارائه شده برای تصحیح رایتینگ های آزمون اصلی است که معیارها و محدوده هر یک از نمره ها را مشخص نموده است. لازم به ذکر است که نمره های هر یک از این چهار مؤلفه معمولاً نمی توانند اختلاف بیش از 2 نمره با یکدیگر داشته باشند.

راهنمای تصحیح رایتینگ ها:

 • بخش های قرمز رنگ اضافه شده: قسمت هایی هستند که باید نوشته می شده اما جا انداخته شده اند.
 • بخش های قرمز رنگ در پرانتز: یعنی قسمت داخل پرانتز باید جایگزین قسمت بیرون پرانتز گردد.
 • بخش های قرمز رنگ که روی آنها خط کشیده شده: یعنی باید حذف گردند.

TA= Task Achievement
TR = Task Response
CC= Cohesion & Coherence
LR = Lexical Resource
GR = Grammar Range & Accuracy

نمونه تصحیح رایتینگ ایلتس (IELTS Writing)
 • توجه: تصحیح رایتینگ های ارسالی حداکثر طی 72 ساعت انجام می گردد. (تنها ارسال فایل های doc و docx مجاز هستند.)
  • 0 تومان
  • فایل ها را به اینجا بکشید
   انواع فایل های مجاز : doc, docx.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .